Coaching straatfotografie

Fokko Muller werkt als coach/mentor voor straatfotografen. Coaching kan zinvol voor jou zijn in verschillende situaties, zoals:

 • fotografie-blokkade: je hebt geen inspiratie meer of je kunt je ideeën niet omzetten in beelden.
 • portfolio-review: je krijgt uitgebreide feedback op je portfolio waarin sterke en zwakke punten worden benoemd. Met als doel sterkere foto's te gaan maken.
 • fotografie-boost: je wordt geholpen om je foto's op een hoger peil te brengen.
 • fotografie-motivatie: je wordt gestimuleerd en begeleid om op pad te gaan voor je straatfotografie, met praktijkopdrachten bijvoorbeeld.
 • straatfotografie-werkwijze: je wordt begeleid in werkwijze en opstelling op straat om onopvallend foto's te maken. 

Coaching is bestemd voor alle soorten straatfotografen: van beginner tot gevorderde. (Tijdelijke) blokkades, de behoefte om sterkere foto's te maken en de wens om je foto's beoordeeld te krijgen door een professionele fotograaf, komt bij alle fotografen voor. 

Hoe werkt coaching door Fokko Muller

 • jij stuurt een e-mail waarin je aangeeft waarom je coaching wil en welke onderwerpen aangepakt moeten worden.
 • na acceptatie heb je een korte Skype- of telefoonsessie met Fokko Muller om kennis te maken met elkaar en de doelen voor coaching scherp te krijgen.
 • Fokko Muller stelt een plan van aanpak op hoe het coachingstraject er uit zou kunnen zien.
 • coaching vindt plaats via Skype-sessies of tijdens persoonlijke ontmoetingen.
 • een prive-workshop kan onderdeel zijn van de coaching.
 • coaching is mogelijk in het Nederlands en Engels.

Een coachingstraject kan variëren van één sessie tot bijvoorbeeld een maandelijkse sessie gedurende een jaar.

Prijzen coaching

 • Kennismakingsgesprek via Skype of telefoon is gratis.
 • Vervolgsessies via Skype of telefoon 50,- Euro per uur; voorbereiding en verslagen door coach worden niet in rekening gebracht.
 • Persoonlijke ontmoetingen op locatie 75,- Euro per uur met een minimum van 2 uur (excl. reistijd).
 • Reistijd en reiskosten bij persoonlijke ontmoetingen op locatie in Nederland 50,- Euro per uur. Buiten Nederland op aanvraag.

Gebruik onderstaande button voor een aanvraag voor coaching.

Fokko Muller is een ervaren internationale straatfotograaf en officieel Olympus Visionair. Naast coaching en mentoring geeft hij workshops en lezingen over straatfotografie, heeft hij het fotoboek - The Street - gepubliceerd en waren zijn foto's op meerdere plekken in de wereld te zien op exposities. Zoom.nl raadt hem aan als ervaren straatfotografiedocent. Hij is mede-auteur van het Praktijkboek Reisfotografie en eigenaar van straatfotografie.nl. Hij heeft een eigen blog en schrijft regelmatig over straatfotografie voor straatfotografie.nl.

Coaching street photography

Fokko Muller is a coach/mentor for street photographers. Coaching can be useful for you in many situations:

 •  photography-block: you run out of inspiration or you can't convert your photographic ideas into images.
 • portfolio-review: your portfolio will be reviewed extensively to address strong and weak points. The goal is to create stronger photos in future.
 • photography-boost: the coach will help you to bring your photos to a higher level.
 •  photography-motivation: you are coached and stimulated to shoot on the streets, with assignments for instance.
 • street photography-method: you will be coached how to behave on the streets to make candid photos.

Coaching is useful for all kinds of street photographers: from beginners to advanced. (Temporary) blocks, the need to improve your photos and the desire to have your photos reviewed by a professional photographer is recognized by all kinds of photographers.

How does coaching by Fokko Muller works

 • you send an e-mail with a motivation why coaching is needed and what issues should be coached.
 • after acceptance Fokko Muller will have a short Skype or telephone session with you to get acquainted and to clarify the goals for coaching.
 • Fokko Muller proposes a plan of action how the coaching process could work for you.
 • coaching will take place through Skype sessions or during personal meetings.
 • a private workshop can be part of the coaching process.
 • coaching is possible in English and Dutch.

A coaching process can vary from one session until a for instance a monthly session during one year.

Prices coaching

 • Intake through Skype or telephone is free.
 • Skype or telephone sessions 50,- Euro per hour; preparations and reports by the coach will not be charged.
 • Personal meetings on location 75,- Euro per hour with a minimum of 2 hour (travelling time not included).
 • Travel time and travel costs for personal meetings in The Netherlands 50,- Euro per hour. Rates outside The Netherlands on request.

Please click on the button below if you are interested in coaching by Fokko Muller.

Fokko Muller is an experienced international street photographer and official Olympus Visionary. Besides coaching and mentoring he teaches workshops and gives lectures on street photography. He published his own photo book - The Street - and his pictures were exhibited in various places of the world. The magazine Zoom.nl recommends him as experienced street photography teacher. He is co-writer of the Praktijkboek Reisfotografie (book on travel photography) and owner of the website straatfotografie.nl. He frequently writes articles on street photography on his own blog and for the website straatfotografie.nl.